ČUVAJ VERONAUKU

Pravoslavni sajt da sačuvamo veronauku.
 
PrijemПорталPublicationsTražiČesto Postavljana PitanjaPristupiRegistruj se
Zadnje teme
 SVETA PETKA
Image hosted by servimg.com
Image hosted by servimg.com
Православно хришћанство..com. Каталог православних ресурса на интернету
thesiswritingservice.net

Delite | 
 

 Дешавања на Космету!!!

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole 
AutorПоследња порука
Kolasinac
Почетник
Почетник
avatar

Broj poruka : 13
Datum upisa : 05.04.2011
Godina : 22
Lokacija : Zubin Potok

PočaljiNaslov: Дешавања на Космету!!!   Uto 21 Jun - 22:50

Пошто имам ту част да сам са "Свете Земље" хтео бих да кажем само шта је "србija" доживела, да је условљена да призна независност свог НАЦИОНАЛНОГ БЛАГА!!!Да Манастире чувају оружане снаге, да нема слобода кретања на својој територији, да је преседник Свете Земље неки шиптар, који касапи људе да би трговао њиховим органима како би се обогатио!!!Да је жив ВЕЛИКИ ЛАЗАР молио би Бога да се врати назад!!!Докле год имамо веру, Праву веру мислим да ће мо да успемо да се одржимо на овим просторима!!!Моје мишљење!!!!! Е сад бих волео од Вас да чујем шта мислите шта мислите "Каква је ситуација на Космету"и"Каква је ситуација са србијом"??? Ооо Боже, Свети Саво и сви Свети с'неба, молим Вас спасите ову Земљу од нечастивог и његових злодела, У име ОЦА, и СИНА, и СВЕТОГА ДУХА АМИН!!!
Nazad na vrh Ići dole
Георгије
Искусни форумаш
Искусни форумаш
avatar

Broj poruka : 113
Datum upisa : 18.03.2011
Godina : 24
Lokacija : Звечан

PočaljiNaslov: Re: Дешавања на Космету!!!   Sre 22 Jun - 0:44

Ближи се дан када ће ''велики тенк'' да дестабилизује и ову квазидржаву - Косово. Макара то било и за 10, 20 година....

_________________
Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насуштни дај нам данас и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим.
И не уведи нас у искушење, но избави нас од злoга.

Амин.
Nazad na vrh Ići dole
Георгије
Искусни форумаш
Искусни форумаш
avatar

Broj poruka : 113
Datum upisa : 18.03.2011
Godina : 24
Lokacija : Звечан

PočaljiNaslov: Re: Дешавања на Космету!!!   Sre 22 Jun - 0:49

Иљбер Хиса: Ухапсите лидере Срба


ПРИ­ШТИ­НА – Шеф ти­ма вла­де Ко­со­ва за­ду­жен за ин­те­гра­ци­ју се­ве­ра по­кра­ји­не Иљбер Хи­са у из­ве­шта­ју о ра­ду оп­ту­жио је УН­МИК и па­ра­лел­не срп­ске ин­сти­ту­ци­је да пред­ста­вља­ју пре­пре­ку за ус­по­ста­вља­ње вла­да­ви­не за­ко­на на Се­ве­ру Ко­со­ва и та­ко ди­рект­но оне­мо­гу­ћа­ва­ју ин­сти­ту­ци­о­на­ли­за­ци­ју вла­сти на овом де­лу, ка­ко ка­же, те­ри­то­ри­је Ко­со­ва.
У из­ве­шта­ју до ко­га је „Прав­да“ до­шла, Хи­са је на­вео да УН­МИК кр­ши ман­дат и, де фак­то, под­сти­че и про­ду­бљу­је по­де­лу на се­вер­ни, срп­ски и ју­жни, ал­бан­ски део Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це.
Хи­са та­ко­ђе на­во­ди да је на Се­ве­ру Ко­со­ва кон­цен­три­сан ве­ли­ки број срп­ске по­ли­ци­је, спе­ци­јал­ци ко­ји су до зу­ба на­о­ру­жа­ни, а под њи­хо­вом кон­тро­лом је це­ло­куп­на власт ко­ју др­же срп­ске ин­сти­ту­ци­је.
– Ин­сти­ту­ци­је ко­сов­ског си­сте­ма не по­сто­је. План о де­цен­тра­ли­за­ци­ји и фор­ми­ра­њу оп­шти­не се­вер­на Ми­тро­ви­ца ни­је ни по­чео да се ре­а­ли­зу­је. Чла­но­ви при­прем­ног ти­ма пе­ру но­вац на­ме­њен ја­ча­њу ци­вил­ног дру­штва, а по­је­дин­ци су ди­рект­но укљу­че­ни у кри­ми­нал и ко­руп­ци­ју. Пре­ма ин­фор­ма­ци­ја­ма ко­је имам, они су, што је нај­о­па­сни­је, под кон­тро­лом при­пад­ни­ка МУП-а Ср­би­је и пред­сед­ни­ка па­ра­лел­них срп­ских оп­шти­на – на­во­ди Хи­са.
– На се­ве­ру се ни­шта не до­га­ђа без зна­ња та­мо­шњих ли­де­ра Ср­ба Мар­ка Јак­ши­ћа, Ми­ла­на Ива­но­ви­ћа, Не­бој­ше Јо­ви­ћа, Сла­ви­ше Ри­сти­ћа и оста­лих пред­сед­ни­ка оп­шти­на – сто­ји у из­ве­шта­ју уз ко­ји је Хи­са, по­ред на­ве­де­них, ка­ко их на­зи­ва „стра­те­га“, до­ста­вио име­на још сто­ти­нак Ср­ба, углав­ном функ­ци­о­не­ра, при­пад­ни­ка МУП-а, про­фе­со­ра уни­вер­зи­те­та, ле­ка­ра и при­вред­ни­ка, ко­ји, по ми­шље­њу Хи­се, мо­ра­ју би­ти ухап­ше­ни, по­што дру­ги на­чин да се они ис­кљу­че из по­ли­тич­ког жи­во­та не по­сто­ји.
Хи­са ин­си­сти­ра да вла­да Ко­со­ва пре­ко ме­ђу­на­род­ног ци­вил­ног по­сред­ни­ка, а уз по­моћ аме­рич­ке ам­ба­са­де у При­шти­ни, из­вр­ши при­ти­сак на Еулекс да се од­мах ухап­се Мар­ко Јак­шић, Не­бој­ша Јо­вић, Ми­лан Ива­но­вић, Ра­ден­ко Не­дељ­ко­вић, и да се за­бра­ни ула­зак на те­ри­то­ри­ју Ко­со­ва Оли­ве­ру Ива­но­ви­ћу и Го­ра­ну Бог­да­но­ви­ћу, јер су под њи­хо­вом кон­тро­лом Ср­би ко­ји су сва­ким да­ном су све је­дин­стве­ни­ји и „опа­сни­ји“.
По­ред хап­ше­ња „стра­те­га“, Хи­са сма­тра да је ре­ше­ње у је­дин­стве­ној и бр­зој ак­ци­ји при­пад­ни­ка Еулек­са, КФОР-а и Ко­сов­ске по­ли­циј­ске слу­жбе, због че­га би вла­да мо­ра­ла да по­ста­ви услов Еулек­су да ће пре­ки­ну­ти са­рад­њу уко­ли­ко не по­хап­си ли­де­ре Ср­ба и не омо­гу­ћи при­ме­ну ко­сов­ских за­ко­на на це­лој те­ри­то­ри­ји, укљу­чу­ју­ћи Се­вер Ко­со­ва. Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, Хи­син из­ве­штај је ушао у про­це­ду­ру, јер је ње­го­ве пред­ло­ге прет­ход­но као су­пер­ви­зор при­хва­тио ме­ђу­на­род­ни ци­вил­ни по­сред­ник Пи­тер Фејт.

_________________
Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насуштни дај нам данас и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим.
И не уведи нас у искушење, но избави нас од злoга.

Амин.
Nazad na vrh Ići dole
padreex
Администратор
Администратор
avatar

Broj poruka : 287
Datum upisa : 05.06.2011
Godina : 32

PočaljiNaslov: Re: Дешавања на Космету!!!   Sub 2 Jul - 14:08

У последњих неколико дана се пише по медијима,како је Француска влада лобирала за отимање Српских Светиња на Косову.Колико је то тачно и шта је наша влада преузела поводом тога?

_________________
Верујем Господе и исповедам да си Ти заиста Христос Син Бога Живога,који си дошао у свет да грешнике спасеш од којих сам први ја,.....
Nazad na vrh Ići dole
http://cuvajveronauku.serbianforum.info
Георгије
Искусни форумаш
Искусни форумаш
avatar

Broj poruka : 113
Datum upisa : 18.03.2011
Godina : 24
Lokacija : Звечан

PočaljiNaslov: Re: Дешавања на Космету!!!   Sub 2 Jul - 21:16

Ко зна шта се све збива и Бриселу, иза затворених врата...Нека нам је Бог на помоћ. Али, немојмо да се бринемо превише око овога, сад ће Гадафи све да их потамани.

_________________
Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насуштни дај нам данас и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим.
И не уведи нас у искушење, но избави нас од злoга.

Амин.
Nazad na vrh Ići dole
Георгије
Искусни форумаш
Искусни форумаш
avatar

Broj poruka : 113
Datum upisa : 18.03.2011
Godina : 24
Lokacija : Звечан

PočaljiNaslov: Re: Дешавања на Космету!!!   Čet 11 Avg - 16:27

[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насуштни дај нам данас и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим.
И не уведи нас у искушење, но избави нас од злoга.

Амин.
Nazad na vrh Ići dole
Sponsored content
PočaljiNaslov: Re: Дешавања на Космету!!!   

Nazad na vrh Ići dole
 

Дешавања на Космету!!!

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
ČUVAJ VERONAUKU :: Закључани форуми :: Корпа-